Blog

1501/2022 Mapatge de la cura perduda (missed care) en pacient portador d'accés vascular

10:21 04 desembre en Proyectos en curso 22

Investigadora principal: Celia Personat

 

La cura perduda en accessos vasculars fa referència a la situació en la qual la cura, clínica o no clínica, no es proporciona al pacient portador d'un accés vascular i, en conseqüència, es produeix un monitoratge o intervenció addicional o augment del risc d'un esdeveniment advers. En el nostre context, la prevalença d'aquests dispositius i el cost dels seus possibles esdeveniments adversos, causen una important morbiditat en la població assistida. Conèixer aquestes cures perdudes en accessos vasculars i les seves causes permetrà definir estratègies d'intervenció per minimitzar la seva prevalença i efectes en el pacient i en el sistema, millorant així la seguretat i la qualitat assistencial.

Objectiu: dissenyar un instrument específic de cures perdudes en accessos vasculars, Missed Care in Vascular Access Devices (MC-VAD), per monitorar la seguretat i qualitat assistencial de les cures en els pacients portadors d'un dispositiu vascular.

Disseny: es desenvoluparan els aspectes psicomètrics per al disseny del MC-VAD. Valisa de contingut, a través de mètode Delphi, amb experts clínics i acadèmics. A més, de la fiabilitat i la validesa de constructe. Posteriorment, es realitzarà el pilotatge de MC-VAD, a un hospital de Mallorca, abans d'iniciar un descriptiu transversal multicèntric.

Els participants són infermeres que treballen a les unitats i atenen directament pacients adults hospitalitzats als centres participants en l'estudi. La recollida de dades serà a través d'una plataforma web per a l'organització de les variables dependents, i es farà l'anàlisi corresponent amb el programa IBM SPSS Statistics 20.1 per anàlisi descriptiva i inferència de les dades recollides.