Blog

El COIBA participa en la reunió del Consell de Salut de les Illes Balears

17:21 15 abril en Notícia destacada, Notícies

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes (COIBA) ha participat avui, 15 d’abril, en el Consell de Salut, l’òrgan superior de participació comunitària i consulta del sistema sanitari públic de les Illes Balears, adscrit a la Conselleria de Salut. Amb l’objectiu de promoure la transparència i retre comptes davant les col·legiades i col·legiats, compartim els principals temes plantejats per la presidenta del COIBA, Maria José Sastre, durant el torn de precs i preguntes.

- La primera qüestió traslladada ha estat la manca d'infermeres, un problema crònic i que ha quedat evidenciat que repercuteix en la salut de la població. El nombre d'infermeres a les Illes Balears és de 5,7 per cada mil habitants, clarament insuficient en el context d'una societat amb gran prevalença de malalties cròniques i molts anys de vida amb mala salut. Aquesta és una de les ràtios més baixes d'Espanya i està per sota de la mitjana estatal (6,9), i molt lluny de la mitjana de l'OCDE (10,24 infermeres per cada mil habitants). És necessari incrementar la inversió en la millora de les condicions laborals de les infermeres, augmentar aquestes ràtios i desenvolupar un pla d'adequació de plantilles progressiu als diferents àmbits.

En aquest sentit, des del COIBA s’ha demanat si s’ha posat en marxa algun pla d'acció per solucionar aquest problema de la manca de infermeres i, concretament, si hi ha algun pla específic per garantir la cobertura durant els mesos d'estiu.

- Per altra banda, el COIBA ha posat de nou damunt la taula el desenvolupament de les especialitats infermeres. El Decret 45/2019, de 24 de maig, (pel qual es creen, modifiquen i suprimeixen categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut) va crear a 2019 les figures d'infermera especialista Familiar i comunitària, en Pediatria, en Salut laboral i en Geriatria; però encara no s'ha desenvolupat, ni s'han reconvertit les places. Això fa que moltes de les infermeres especialistes formades a la nostra comunitat decideixin traslladar-se a altres comunitats on sí es reconeix la categoria professional d'especialistes amb llocs de feina específics. A tot això s'ha d'afegir que, encara que hi hagi dues especialitats que estan més desenvolupades a les Illes Balears, com són la de comare i la d'infermera de salut mental, també manquen places específiques per aquestes especialitats. A Balears, s'han format fins al moment prop de 400 infermeres especialistes a través del sistema de Formació Sanitària Especialitzada d’Infermera Interna Resident, i en els pròxims anys s'espera un important increment, sobretot en algunes especialitats. Per a aquest 2024, Balears disposa de 62 noves places per a residents de primer any.

Amb tot això, la presidenta ha demanat per a quan està prevista el desenvolupament d’aquest decret, així com la reconversió de les places i la integració de les especialistes per la via excepcional.

– La situació de l’atenció primària també preocupa especialment a les infermeres de Balears i des del COIBA hem volgut saber quines mesures concretes es pensen adoptar per millorar-la. La presidenta ha assenyalat la manca d'accessibilitat de la ciutadania en general als seus professionals referents en atenció primària, particularment en el cas de les persones més vulnerables com són les persones amb problemes de salut crònics, gent gran, etc. A més, el model actual d'atenció primària de salut està allunyat dels principis bàsics d'Alma-Ata, amb una cartera de serveis amb escàs contingut en promoció i protecció de la salut. Carteres de serveis supeditades a patologies fonamentalment cròniques i no d'acord amb les necessitats generadores de salut en la població. Des del COIBA es considera que s’està continuant perpetuant financera i organitzativament un model de salut hospital centrista i biomèdic. Els pressupostos sanitaris destinats a atenció primària continuen sent insuficients.

- Per acabar, s’ha demanat pel desenvolupament de les guies de prescripció infermera.Des de la publicació de Reial Decret 1302/2018, de 22 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 954/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part de les infermeres, s'han publicat 8 resolucions des de la Direcció General de Salut Pública relacionades amb: ostomies, anticoagulació oral, febre, hipertensió, diabetis mellitus tipus 1 tipus 2, anestesies locals i deshabituació tabàquica.

D’aquestes, en la nostra comunitat només hi ha 2 guies desenvolupades i el COIBA ha demanat conèixer quan està previst desenvolupar la resta.