Ajudes a la difusió de resultats de recerca

Dades de l'investigador sol·licitant

IBAN (24 dígits)

Dades del treball presentat i dels altres autors

Aquesta publicació correspon a un projecte de recerca ja finançat pel COIBA?

Si la resposta és afirmativa, emplena els camps a continuació
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
- Factura oficial - Certificat de titularitat del número de compte - Carta d'acceptació de publicació de l'article - Treball acceptat (Vos pregam que adjunteu arxius únicament en format PDF)