Ajuts rotacions externes IIR

Dades del / la sol·licitant

Adjuntar documentació:

  • Projecte de rotació a on constin les dates de realització (inici i fi) i els objectius formatius,
  • Memòria de la rotació i un certificat del centre a on tindrà lloc l'estada.
  • Autorització de la Unitat Docent Multiprofessional de la candidata / del candidat.
  • Certificat d'acceptació del candidat per part del centre a on es realitzarà la rotació externa.
  • Justificant de pagament de les despeses contemplades en el punt 6 d'aquestes bases.
  • Declaració jurada (model annex II) degudament complimentada i signada, de no haver obtingut, ni sol·licitat (ni sol·licitarà) cap subvenció a altres entitats per la mateixa activitat.
Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los You can upload up to 20 files.