Title Image

Formulari de notificació

La identitat del denunciant es mantindrà en absoluta confidencialitat, no sent revelada als denunciats, excepte requeriment emès per part de les Autoritats Públiques i dels Organismes reguladors, jutges i Tribunals, sempre que no existís un impediment legal i el seu anonimat no comporti l'assumpció d'un risc per al COIBA.

 

En casos estrictament necessaris, la informació facilitada podrà ser comunicada a jutges i Tribunals i/o Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, quan resulti necessari per a la correcta investigació dels fets reportats i/o per a l'adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que, si escau, procedin,

 

Tractarem les seves Dades Personals, la informació i els documents que vostè ens faciliti amb la finalitat de tramitar, investigar i proposar resolucions sobre les comunicacions i denuncies relacionades amb possibles fets delictius o incompliments normatius i ètics rebuts pel COIBA.

 

En aquest cas, la base legal que legitima el tractament de les seves dades resideix en el compliment d'una missió realitzada en interès públic, com és el dret a la protecció de la salut i la prevenció del maltractament a persones grans.