Title Image

Normes d'Inscripció Cursos COIBA

Normes d'Inscripció

NORMES D'INSCRIPCIÓ PER LES ACTIVITATS FORMATIVES ORGANITZADES PEL COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS:

 

1)-Podran inscriure's a les activitats formatives tots els col·legiats i col·legiades del COIBA que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes col·legials, així com no col·legiats i altres professionals (depenent del tipus de curs). S'atorgaran les places per ordre d'inscripció tenint preferència els nostres col·legiats. Els preus per a col·legiats tenen un percentatge del preu subvencionat pel COIBA.

 

2)-El termini d'inscripció s'obrirà amb un mínim d'1 mes d'antelació a la data d'inici de l'activitat, aproximadament. La inscripció en un curs es farà efectiva una vegada abonat l'import de la matrícula, sempre que existeixin places lliures. En cas contrari, l'import no es pagarà i el/la interessat/da passarà a una «llista d'espera».

 

3)-El pagament d'una activitat formativa podrà efectuar-se en efectiu o targeta a la seu col·legial, o a través del «Portal del Col·legiat» (àrea privada de la web), mitjançant pagament amb targeta.

 

4)-En cas que la persona inscrita no pugui finalment realitzar l'activitat, aquesta haurà de comunicar-ho al COIBA per a poder cedir la seva plaça a una altra persona. En cas d'haver abonat ja el curs, es procedirà a la devolució de l'import pagat, sempre que avisi de la baixa en la formació amb un mínim de 2 dies abans de l'inici de l'activitat amb un miínim de 2 dies abans de l'inici de l'activitat

 

5)-El COIBA publicarà el programa de cada activitat formativa que organitza amb 1 mes d'antelació, aproximadament, a l'inici de l'activitat en la seva pàgina web: https://infermeriabalear.com. En el programa es reflectiran els detalls d'aquesta, dates, horari, nombre de places, preu, contingut, mínim exigit per a la superació de la formació.

 

6)-Les activitats formatives presencials es duran a terme si existeix un mínim del 75% de persones inscrites, segons el nombre de places ofertes, el qual s'indicarà en el programa de cada activitat. En el cas d'activitats online, no sol existir un mínim, però en cas que s'exigeixi, s'especificarà en la informació de l'activitat. El COIBA podrà anul·lar qualsevol activitat uns dies abans del seu inici si aquest requisit no es compleix, o anul·lar-lo amb la màxima antelació possible per altres causes alienes a la seva voluntat. En el cas d'anul·lació de l'activitat per part del COIBA, se li comunicarà a les persones inscrites i es retornarà l'import abonat. Així mateix, es mantindrà la preferència per a la realització de l'activitat en pròximes edicions.

 

7)-El control d'assistència de les activitats formatives del COIBA, es realitzarà cada dia mitjançant signatura dels assistents, a l'entrada i a la sortida. IMPORTANT: És imprescindible signar l'entrada i la sortida. En cas de no signar es considerarà falta d'assistència. Per a les formacions en modalitat online o presencial (per via telemàtica o streaming), el control d'accés es realitzarà comprovant el temps de connexió de cada participant.

 

8)-Per obtenir el certificat amb l'acreditació oficial, caldrà haver complert l'assistència mínima exigida, així com haver superat la prova d'aprofitament (en cas que així s'indiqui en la informació de l'activitat). En cas de no complir-se aquest requisit, només s'expedirà un certificat d'assistència a petició de l'interessat.

 

9)-Sobre la base de l'acord adoptat per la Junta de Govern el 29 de març de 2021, en els cursos propis organitzats íntegrament pel COIBA es realitzarà una bonificació del 100% de la matrícula, a aquells col·legiats i col·legiades que superin la formació realitzada. Per als cursos coorganitzats amb altres entitats, es mantindran els descomptes parcials com es feia fins ara.

 

10)-La inscripció a les activitats formatives del COIBA, implica l'acceptació d'aquestes normes.

 

Palma, 7 de juny de 2021