Title Image

Ofertes de Treball

Normativa per a les empreses que desitgin publicar les seves ofertes d’ocupació per a infermeres a la web del COIBA:

Des del COIBA vetllam per unes condicions laborals dignes per als nostres col·legiats. Volem facilitar la cerca de treball per als mateixos, però sempre donant espai a ofertes laborals amb condicions adequades i clares.

 

Per tant, hem establert uns requisits unificats que han de complir totes les empreses que desitgin penjar la seva oferta en aquest apartat de la web. A més del nom de l’empresa, l’àrea geogràfica i la descripció del lloc de treball, serà necessari especificar el tipus de contracte que s’ofereix, les hores setmanals de treball, l’àrea competencial i la remuneració mensual bruta (sense prorratejar les pagues extraordinàries).

 

Recordam que, segons les taules salarials actualitzades en 2022 del Conveni Col·lectiu de Clíniques Privades de Balears, el salari brut mínim per a una infermera a jornada completa (mitjana setmanal 37,45 hores) és de 1.887,40 €, més dues pagues dobles de 1.457,61 €. Segons les taules salarials del Convenio Colectivo n.º VIII, marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes, publicat l’any 2022, el salari brut mínim per a una infermera a jornada completa és de 1.529,71 € per l’any 2024, més dues pagues dobles.

 

Les empreses hauran de complir amb la ràtio recomanada pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, i garantir un període d’adaptació als llocs de treball amb plans d’acollida.

 

Si vols penjar una oferta i compleixes (o millores) les característiques citades als convenis col·lectius, emplena el formulari a continuació.

Cooperació i voluntariat

    Ofertes de Treballs Nacionals