Title Image

Ofertes de Treball

Normativa per a les empreses que desitgin publicar les seves ofertes d’ocupació per a infermeres a la web del COIBA:

Des del COIBA vetllam per unes condicions laborals dignes per als nostres col·legiats. Volem facilitar la cerca de treball per als mateixos, però sempre donant espai a ofertes laborals amb condicions adequades i clares.

 

Per tant, hem establert uns requisits unificats que han de complir totes les empreses que desitgin penjar la seva oferta en aquest apartat de la web. A més del nom de l’empresa, l’àrea geogràfica i la descripció del lloc de treball, serà necessari especificar el tipus de contracte que s’ofereix, les hores setmanals de treball, l’àrea competencial i la remuneració mensual bruta (sense prorratejar les pagues extraordinàries).

 

Recordem que, segons les taules salarials actualitzades en 2024 del Conveni Col·lectiu de Clíniques Privades de Balears, el salari brut mínim per a una infermera a jornada completa (mitjana setmanal de 37,45 hores) és de 2.013,95 €, més dues pagues dobles de 1.555,35 €. Segons les taules salarials del Conveni Col·lectiu núm. VIII, marc estatal de serveis d'atenció a les persones dependents, publicat l’any 2022, el salari brut mínim per a una infermera a jornada completa és de 1.529,71 € per l’any 2024, més dues pagues dobles.

 

Les empreses hauran de complir amb la ràtio recomanada pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, i garantir un període d’adaptació als llocs de treball amb plans d’acollida.

 

Si vols penjar una oferta i compleixes (o millores) les característiques citades als convenis col·lectius, emplena el formulari a continuació.

Ofertes de Treball Autonòmiques