Sol·licitud d'ajuda per defunció

Dades del / la sol·licitant

Carrer, portal, pis, codi postal i municipi.

Dades del difunt / a

Fes clic o arrossega a aquesta àrea per pujar-los You can upload up to 35 files.
· Certificat de defunció · Testament o, en el seu defecte, darreres voluntats · Declaració d'hereus · Document bancari de l'hereu o hereus en el qual consti el nom i número de compte de cada un per fer la transferència. · DNI / NIE dels beneficiaris. · Acceptació de l'herència (tarda uns mesos).