Blog

Informació sobre el posicionament del COIBA en les votacions a l’assemblea general del CGE

14:37 21 desembre en Notícia destacada, Notícies

El passat 17 de desembre de 2021 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària en la que varen participar els presidents dels col·legis provincials i autonòmics.

A continuació detallem les votacions de la presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), Maria José Sastre, en l’Assemblea General del CGE, en un exercici de transparència davant els col·legiats i col·legiades de Balears.

- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

El vot del COIBA és a favor de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior ja que consideram que reflecteix el que va ocórrer en la reunió.

- Presentació de la liquidació de comptes i balanç de la situació del pressupost corresponent a l’exercici 2020.

- Pressupost d’ingressos i despeses del CGE per a l’exercici de l’any 2022.

En tots dos punts el COIBA va votar en contra, perquè consideram insuficient el desglossament de determinades partides pressupostàries, entre altres qüestions. El COIBA també creu que falta claredat en la liquidació de les societats i fundacions i no s’han donat explicacions per part del CGE a les qüestions plantejades pels presidents d’alguns col·legis provincials d’infermeria.

- Recomanació per a la fixació de la quota de l’organització col·legial.

El CGE recomana fixar una quota homogènia per col·legiat en la quantitat de 19,52 euros per col·legiat i mes. La quota actual del COIBA és de 16,40 euros. El COIBA ha votat en contra perquè seguir les recomanacions del CGE implicaria un increment de 3,12 euros per col·legiat i per mes.

De totes formes, des del COIBA entenem que el CGE fa una recomanació no vinculant ja que cada col·legi és autònom en la gestió de la seva quota.

- Fixació equitativa de les aportacions dels col·legis provincials al CGE.

L’any passat es va reduir la quota que els col·legis provincials paguen al CGE i enguany s’ha proposat mantenir aquesta rebaixa. Des del COIBA estam d’acord amb la reducció de les aportacions dels col·legis, però la consideram insuficient. Pensam que la quota es pot baixar més, sobretot tenint en compte el pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici de l’any 2022. Per això, hem votat abstenció.

- Fixació i regulació del certificat d’ingrés en l’Organització Col·legial.

A favor de mantenir el certificat d’ingrés en la organització col·egial en cero euros.

- Projectes de resolució relatius a l’àmbit de l’ordenació professional, Marc d’actuació de la infermera en el àmbit de les cures paliatives, cures nutricionals, cures en radiologia i cures estomaterapeutiques.

El COIBA ha votat abstenció. Consideram que no es pot parlar d’ordenació professional sinó d’una guia per a l’exercici de les actuacions infermeres en determinats àmbits.

Per altra banda, des del COIBA vàrem sol·licitar al CGE que les properes resolucions es comparteixin amb més temps, ampliant els terminis per poder fer una revisió dels documents i les oportunes aportacions.