Blog

Assemblea General CGE: el COIBA reclama un pressupost detallat i alineat amb un pla estratègic consensuat

15:58 12 desembre en Notícies, Notícies destacades

El dimarts 12 de desembre de 2023 s'ha reunit l'Assemblea General Ordinària del Consejo General de Enfermería (CGE), la qual congrega als presidents dels col·legis provincials i autonòmics. La vicepresidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de les Illes Balears (COIBA), Concha Zaforteza, ha participat en ella amb l'objectiu de portar la veu de les infermeres de Balears a l'òrgan col·legial i de continuar defensant activament la necessitat d'una major transparència en les accions del Consejo, especialment pel que fa als seus comptes i a les activitats d'ordenació i desenvolupament professional.

D'acord amb aquest compromís del COIBA amb la transparència, compartim els vots de la vicepresidenta en cada punt de l'ordre del dia de la reunió i detallem la motivació de cadascun d'ells:

- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

A FAVOR: l'acta de la sessió anterior ha estat revisada i hem confirmat que conté tots els temes tractats.

- Projecte de Resolució pel qual s'aprova el reglament intern per a la regulació dels debats i deliberacions de l'Assemblea d'aquest Consejo General.

A FAVOR: després d'haver estudiat el projecte de reglament, creiem que pot afavorir el debat i participació dels col·legis.

- Presentació de la liquidació de comptes i balanç de situació del pressupost corresponent a l'exercici 2022.

EN CONTRA: les liquidacions de societats i fundacions continuen sent poc transparents. La falta de desglossament i detall d'algunes partides pressupostàries fa impossible determinar si són quanties justificades i/o adequades.

El COIBA va sol·licitar prèviament informació més detallada de les liquidacions de comptes i de la participació en fundacions. El CGE ha facilitat la participació en cadascuna de les fundacions, però no hem obtingut informació sobre les activitats que desenvolupen.

- Recomanació per a la fixació de la quota de l’organització col·legial. El CGE fa una orientació no vinculant de la quota col·legial i cada col·legi és autònom de seguir-la o establir el seu propi criteri. Aquesta quantia inclou la quota del CGE, la del col·legi i el pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.

EN CONTRA: la vicepresidenta ha votat en contra de la proposta del CGE (19’52€ per col·legiat i mes) ja que suposaria un increment de 3 euros/mes per a les col·legiades de Balears (actualment, 16’40€). A més, considerem que cada col·legi ha de decidir en funció de la seva activitat i serveis.

- Fixació equitativa de les aportacions dels col·legis provincials al CGE. Aquest punt fa referència a la part de la quota col·legial que es destina al CGE. Actualment es manté una reducció que es va fer fa anys i està fixada en 4,52€.

EN CONTRA: hem mostrat el nostre desacord amb la quota actual perquè considerem que s'ha determinat sense realitzar un estudi previ de les necessitats i de les activitats previstes.

- Regulació del certificat d'ingrés en l'organització col·legial.Actualment el certificat d'ingrés en l'organització col·legial té una bonificació del 100%.

A FAVOR: estem a favor de continuar bonificant-ho. De fet, considerem que s'hauria de valorar si establir-ho com una mesura definitiva i no continuar votant cada any.

- Pressupost d'ingressos i despeses del CGE per a l'exercici de l'any 2024.

EN CONTRA: no hem donat suport a la previsió que es fa per a 2024 perquè considerem que s'han de detallar més les despeses i les partides. Ara mateix no és possible saber si el pressupost està ben plantejat perquè no es detalla un pla estratègic amb objectius, accions, indicadors i estimació de costos.

Igual que l'any passat i els anteriors, considerem que s'ha de fer un exercici de major transparència. Amb aquest objectiu, el COIBA va participar en la Comissió de presidents per a l'elaboració del pressupost i encara que s'ha realitzat un major desglossament d'algunes partides, la majoria de les peticions realitzades pel COIBA no han estat incloses.

El CGE hauria de publicar un pla estratègic consensuat i coherent per al 2024 acompanyat d'un pressupost ajustat a les activitats programades i a les despeses fixes amb un major desglossament de totes les partides. A més, un any més, hem fet constar que considerem que el pressupost anual del CGE ha de detallar tots els ingressos i despeses previstes per a l'exercici corresponent, integrant tots els seus òrgans i activitats, tal com marquen els estatus del CGE en l'article 46. 1. Règim econòmic del CGE.

Projectes de resolucions per les quals s'aproven documents marcs com a element de referència en l'ordenació de l'exercici professional infermer:

Actuació infermera en l'àmbit de les cures neurològiques.

EN CONTRA: a la Junta de Govern del COIBA no compartim la necessitat d'elaborar un marc d'actuació per a cada àmbit de cura infermera, ja que creiem que en ells es defineixen competències de la professió que ja estan definides. En lloc de referir-se a un document d'ordenació professional, hauria de treballar-se com una guia per a l'exercici de les actuacions infermeres en determinats àmbits.

- Actuació infermera en l'àmbit de la salut pública.

EN CONTRA: en aquest cas el vot de la vicepresidenta del COIBA ha estat en contra perquè les competències descrites en el Marc d'actuació de la infermera en l'àmbit de la Salut Pública són, en la seva majoria, competències que pertanyen a les especialistes en Infermeria Familiar i Comunitària.

- Actuació infermera en l'àmbit de les cures avançades a persones amb malalties inflamatòries inmunomediades.

EN CONTRA: seria necessari elaborar en primer lloc un document sobre les EPA (per les sigles en castellà d'Enfermera de Práctica Avanzada), en el qual s'estableixin els objectius i desenvolupament d'aquestes. És necessari el reconeixement específic i una normativa o regulació de la pràctica avançada a nivell nacional. Així mateix, s'ha d'establir la formació necessària, l'impacte de les EPA en la salut, i els sistemes d'acreditació i avaluació.

- Actuació infermera en l'àmbit de les cures avançades a persones amb lesions cutànies.

EN CONTRA: seria necessari elaborar en primer lloc un document sobre les EPA (per les sigles en castellà d'Enfermera de Práctica Avanzada), en el qual s'estableixin els objectius i desenvolupament d'aquestes. És necessari el reconeixement específic i una normativa o regulació de la pràctica avançada a nivell nacional. Així mateix, s'ha d'establir la formació necessària, l'impacte de les EPA en la salut, i els sistemes d'acreditació i avaluació.

A més, en la seva intervenció, la vicepresidenta del COIBA ha instat el CGE a treballar a un nivell de més alta representació, negociació i diplomàcia sanitària per a aconseguir canviar les lleis que posen el sostre de cristall a les infermeres. Entre elles ha esmentat la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, i la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Així mateix, des de Balears s'ha proposat invertir en el desenvolupament d'indicadors que permetin mesurar l'impacte dels cuidats infermers en la salut, així com realitzar un estudi de necessitats d'infermeres.