Blog

02575/2023 Perfil dels pacients i opinió dels pacients i professionals sanitaris que participen en la implementació del Programa Pacient Actiu de les Illes Balears

13:20 05 març en Proyectos en Curso 23

Investigadora principal: Maria Llucia Moreno Sancho

 

Objectiu:

1. Descriure i comparar (a l'inici, al cap de 6 mesos i a l'any) característiques sociodemogràfiques, de salut i nivell de coneixements sobre la malaltia dels pacients (actius formadors i assistents als tallers entre iguals) adherits al Programa Pacient Actiu Illes Balears, entre setembre de 2021 i març de 2023.
2. Desciure i comparar (a l'inici, al cap de 6 mesos i a l'any) l'ús de serveis i l'experiència amb els serveis sanitaris de ambdós tipus de pacients.
3. Conèixer l'opinió dels pacients participants i professionals sobre elements facilitadors i que dificulten la implementació del programa.

Metodologia:  mixta, objectius 1 i 2: descriptiu i objectiu 3: qualitatiu.

Àmbit: Atenció Primària i hospitals públics de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Variables: característiques sociodemogràfiques (edat, sexe, nivell d'estudis, situació laboral i pertinença a associacions de pacients), de salut (dieta mediterrània, exercici físic, consum de tabac i/o alcohol), qualitat de vida, nivell de coneixements sobre la malaltia i ús de serveis.

Subjectes d’estudi: pacients actius formadors (PAF) i pacients assistents a tallers entre iguals (ATEI) setembre 2021 - març 2023. Professionals sanitaris: referents del programa en AP, membres de subcomissions hospitalàries i observadors de les formacions ATEI.

Recollida de dades: Objectiu 1: qüestionari autocomplimentat i variables de SIAP. Objectiu 2: l'ús de serveis s'obtindrà per plataforma de recerca en salut de les Illes Balears (PRISIB). Experiència en relació amb el sistema sanitari: qüestionari IEXPAC. Objectiu 3: grups focals, orientació fenomenològica.

Anàlisi dades: per als objectius 1 i 2: estadístics descriptius que es tabularan de forma bivariant. Objectiu 3: s'analitzarà el contingut temàtic i comprensiu mitjançant lògica inductiva.