Blog

02631/2023 Avaluació de la implementació de les consultes d'infermeria de pediatria, en atenció primària, dissenyades com ambients d'aprenentatge en salut, en el marc del programa de salut infanto adolescent. Factibilitat, aplicabilitat i impacte tant en professionals com en usuaris

14:30 05 març en Proyectos en Curso 23

Investigador principal: Bartolomé Villalonga Mut

 

Objectiu:

Explorar i descobrir si el model de consulta per ambients d'aprenentatge (AA) es percep com una eina de suport en l'àmbit de la pediatria en els centres de salut.

Objectius específics:

1. Identificar barreres / facilitadors relacionats amb la consulta per AA.

2. Avaluar la factibilitat del procés d'implementació de la consulta per AA.

3. Comparar el benestar emocional i la satisfacció tant a la CC com per AA, de professionals i usuaris.

Metodologia: mixta, qualitativa (EQ), per a objectiu 1-2 i quantitativa (EC) per al 3.

Àmbit: Atenció primària: consultes d'infermeria pediàtrica de Mallorca i Eivissa.

Variables: en infermeres i usuaris d'ambdós tipus de consulta es valoraran les següents variables: característiques sociodemogràfiques, laborals, del centre de salut. Barreres i facilitadors, benestar (qüestionari OMS) i satisfacció, atenció rebuda (AMABLE I DE Baker), la factibilitat (adopció, adequació, acceptabilitat, utilitat percebuda, factors que puguin afectar el seu manteniment).

Subjectes d’estudi:

  • Infermeres de pediatria que dissenyin la consulta com a AA (EAA)
  • Infermeres de pediatria que tinguin la consulta dissenyada de forma clàssica (ECC)
  • Usuaris (pare, mare, familiars adults o tutors legals dels nins i nines atesos a la consulta) de la consulta dissenyada com a AA (UAA)
  • Usuaris (pare, mare, familiars adults o tutors legals dels nins i nines atesos a la consulta) de la consulta dissenyada de forma clàssica (UCC)

Recollida de dades: Es dissenyaran uns quaderns per recollir les variables de l'estudi, un dirigit a les infermeres participants i altre dirigit als usuaris. Tots dos estaran composts per diversos apartats que utilitzin com a font qüestionaris estandarditzats en cas de la seva disponibilitat i amb base en la literatura existent per a aquelles variables de les quals no hi hagi disponibilitat.
Per a infermeres de pediatria, el quadern serà en format electrònic i se'ls enviarà una vegada estigui signat el consentiment informat al seu correu corporatiu. El dels usuaris serà anònim i en format paper.
Totes les dades recollides seran emmagatzemades sota contrasenya, en suport electrònic, complint tots els estàndard de seguretat a la Unitat de Recerca d'AP de Mallorca. Tots els investigadors que accedeixin a la base de dades signaran un compromís de la confidencialitat de l'investigador.