Blog

02723/2023 Influència dels determinants socials de la salut en l'adherència a una intervenció sobre la modificació d'estils de vida en persones amb prediabetis

10:08 14 març en Proyectos en Curso 23

Investigadora principal: María Arias Fernández

 

Objectiu: analitzar la influència dels determinants socials (classe social i gènere) en l'adherència a les recomanacions d'estils de vida saludables en persones amb prediabetis

Disseny: estudi de mètodes mixtos.

1) Estudi analític prospectiu per a la part quantitativa.

2) Estudi etnometodològic amb abordatge crític-social per a la part qualitativa.

Àmbit i subjectes d'estudi: participants del grup intervenció de l'estudi PREDIPHONE realitzat en Atenció Primària de Mallorca.

Variables: per a la part quantitativa, es considera com a variable dependent principal el nivell d'adherència a les recomanacions de dieta i activitat física, i com variables independents es consideren les variables sociodemogràfiques (edat, gènere, nivell educatiu i classe social). Per a l'estudi qualitatiu es consideraran la classe social, el gènere i la relació pacient-professional sanitari com a variables d'interès.

Recol·lecció de dades: per a la part quantitativa s'utilitzaran dades obtingudes dels 103 participants del grup intervenció de l'estudi PREDIPHONE recollides en la visita basal i visita 2 (9 mesos). Per a la part qualitativa, es realitzaran 12 entrevistes semiestructurades i 3 grups de discussió o fins a la saturació de les dades. També s'utilitzarà en tot el procés un diari de camp.
Análisis de datos: Para la parte cuantitativa se realizarán pruebas de regresión lineal multivariable (p<0,05) teniendo en cuenta el nivel de adherencia total y las variables socio demográficas. Para la parte cualitativa, el análisis se llevará a cabo mediante el enfoque crítico del discurso. Se aplicarán las estrategias de rigor: triangulación, verificación por los participantes, saturación de datos y reflexividad.