Blog

02725/2023 Eficàcia d'una intervenció basada en un programa de suport entre iguals per a la millora del tractament de la depressió

10:27 14 març en Proyectos en Curso 23

Investigadora principal: Xandra González García

 

Objectiu: avaluar l'eficàcia d'una intervenció basada en un programa de suport entre iguals en la reducció de la simptomatologia depressiva enfront d'una intervenció en línia en persones amb depressió major en Unitats de Salut Mental d'Atenció Primària de Mallorca.

Disseny: assaig clínic aleatoritzat de dues branques a una Unitat de Salut Mental de Mallorca, a on una branca rebrà una intervenció basada en un programa de suport entre iguals (Programa Pacient Actiu) i altra branca (control) rebrà informació i exercicis dirigits a millorar la seva salut mental a través de l'App COGITO, dissenyada i validada per a això.

Àmbit i subjectes d'estudi: l'àmbit de l'estudi seran les consultes de la Unitat de Salut Mental (USM) d'Atenció Primària de Mallorca. Els subjectes d'estudi seran pacients diagnosticats de qualque trastorn depressiu segons criteris DSM-5 o CIE-10. Els professionals de salut mental de les USM seran els encarregats de reclutar els participants que compleixen els criteris d'inclusió i exclusió. La mostra necessària serà de 70 subjectes, 35 en cada branca.

Variables: la variable dependent principal és la simptomatologia depressiva, mesurada a través de l'inventari de Depressió de Beck (BDI-II). Com a variables secundàries, s'inclouran la qualitat de vida i l'adherència al tractament.

Anàlisi de dades: totes les anàlisis es duran a terme mitjançant el programa estadístic SPSS. Es durà a terme una anàlisi per intenció a tractar (ITT). L'eficàcia de la intervenció (reducció dels símptomes de depressió (BDI-II)) s'avaluarà mitjançant un model lineal general (ANOVA) al cap de 6 setmanes i al cap de 3 mesos, ajustat pels valors basals.