Title Image

Acreditació en conductes addictives

El COIBA crea com a sistema de reconeixement propi el Diploma d'acreditació en conductes addictives amb la intenció d'aportar garanties a les condicions de la pràctica professional en aquest àmbit. Aquest sistema serveix per avalar els coneixements aconseguits per professionals infermers en aquesta matèria i permet l'obtenció d'un diploma d'acreditació per a la pràctica infermera en les consultes d'atenció a conductes addictives.

Requisits per a la sol·licitud del Diploma d'acreditació en conductes addictives:

Podran sol·licitar l'acreditació aquelles infermeres i infermers col·legiats en el COIBA que es trobin al corrent de la seva col·legiació i compleixen amb els requisits especificats en el procediment per a l'obtenció d'aquest certificat.

 

Tramitació a seguir: 

Les sol·licituds poden presentar-se en qualsevol moment, en una d'aquestes dues formes;

  • Presencialment al COIBA, entregant el formulari de sol·licitud del diploma emplenat i la següent documentació:
   • Curriculum professional.
   • Original i una còpia de diplomes o certificats acreditatius de mèrits de cada un dels apartats que consten en el quadre de requisits per a l' acreditació

Des del departament d'administració del COIBA es retornaran tots els documents originals lliurats per la col·legiada / col·legiat, així com una còpia de la sol·licitud registrada, que servirà com a justificant d'entrega per la interessada o interessat.

 

  • Telemàticament, emplenant el formulari de sol·licitud en línia i adjuntant la següent documentació:
   • Curriculum professional.
   • Diplomes o certificats acreditatius de mèrits de cada un dels apartats que consten en el quadre de requisits per a l'acreditació, signats digitalment i/o amb CSV (codi segur de verificació).

Des del departament d'administració del COIBA se li enviarà al seu correu una còpia de la sol·licitud registrada, que servirà com a justificant d'entrega per a la interessada o interessat.

 

Esmena de sol·licituds

En el supòsit que la col·legiada o col·legiat no hagués lliurat tota la documentació acreditativa dels seus mèrits per a l'obtenció de l'acreditació, podrà esmenar aquesta circumstància i aportar tota la documentació en un termini no superior a 10 dies des de la petició inicial. De la mateixa forma, se li podrà requerir des del COIBA perquè complementi o esmeni la seva reclamació durant el mateix termini. El departament d'administració del COIBA serà l'encarregat de revisar la documentació aportada i fer el requisit corresponent, en cas que sigui necessari.

 

Resolució

Des del COIBA s'enviarà tota la documentació, així com el formulari, al Comitè d'Acreditació, que és l'òrgan encarregat d'efectuar la valoració i la proposta per a la concessió de l'acreditació.

El Comitè d'Acreditació, una vegada valorada i analitzada tota la documentació entregada per la col·legiada o el col·legiat, proposarà a la Junta de Govern del COIBA l'emissió del Diploma d'acreditació en l'atenció a conductes addictives.

 

Denegació del Diploma d'acreditació

En el supòsit que, una vegada valorada i analitzada la documentació pel Comitè d'Acreditació es resolgui desfavorablement, es podrà tornar a presentar novament la sol·licitud d'obtenció del Diploma.

En el supòsit que la col·legiada o col·legiat no estigui d'acord amb la denegació de l'acreditació, podrà formular en un termini màxim de quinze dies una reclamació per escrit i degudament fonamentada, contra la mencionada denegació. Aquesta reclamació serà analitzada i informada pel Comitè d'Acreditació.

Qui som

Coordinadora: María José Sastre

Secretària: Raquel Muñoz

Carmen Gonzalvo

Rosa González

Informació addicional

Enllaços d'interès

Documentació per a l'obtenció del diploma d'acreditació
Formulari en línia per tramitar l'acreditació telemàticament