Title Image

Comissió deontològica

La Comissió Deontològica és l’òrgan consultiu que tenen els col·legis professionals per tractar de resoldre els conflictes ètics que sorgeixen en la professió, a més de ser un punt de trobada per a la reflexió.

Els col·legis professionals, tal com marquen els seus estatuts, són les institucions encarregades de vetlar pel compliment del Codi deontològic de la professió.

La nostra Comissió deontològica és un òrgan consultiu, dependent de la Junta de Govern, que actua per al suport, estudi i assessorament en els aspectes relacionats amb l'exercici de la Infermeria des de la perspectiva de l'ètica i moral professional. Entre les seves funcions principals destaquen:

 

 • Assessorar la Junta de Govern en materia de normes ètiques i legals en els casos o situacions que ho requereixin.
 • Fer arribar a la Junta de Govern propostes relacionades amb l'ètica i la deontologia professional.
 • Publicar textos d'informació i/o divulgació dels temes relacionats amb l'ètica infermera, la deontologia i la bioètica.
 • Prendre posició en les situacions de conflicte ètic relacionades amb l'atenció infermera.
 • Promoure l'organització d'actes, reunions científiques i esdeveniments relacionats amb l'ètica infermera.
 • Ser òrgan de consulta per a les infermeres en la defensa dels drets com a professionals.
 • Vetllar perquè els aspectes ètics siguin presents a totes les activitats formatives i divulgatives que es duguin a terme des del Col·legi.
 • Vetllar pel manteniment de la dignitat de la professió i donar resposta a les situacions de vulneració, discriminació o tracte als mitjans de comunicació.
 • Avaluar i fer propostes de millora o esmenes en relació amb l'ètica, dels textes que s'emetin des del Col·legi.
 • Dinamitzar i donar a conéixer el Codi d'Ètica Professional per donar resposta a l'evolució del exercici professional i a l'evolució de la societat en matèria de salut i proposar les modificacions pertinents.
 • Avaluar denúncies de presumptes vulneracions del Codi d'Ètica Professional per part de les infermeres.
 • Mantenir la relació amb les Comissions de Bioètica dels centres sanitaris i del Govern de les Illes Balears.
 • Redactar l'informe anual i/o la memòria de les activitats de la Comissió.
 • Col·laborar amb altres institucions sanitàries i altres Col·legis Professionals en el desenvolupament de l'ètica en la pràctica clínica diària.

 

Contacte:

 

Posem a la disposició de qualsevol persona que es vulgui posar en contacte amb la Comissió Deontològica del Col·legi d'Infermeria, ja sigui o no infermera col·legiada, la següent adreça de correu electrònic: [email protected], per comunicar situacions, plantejar dubtes o consultar aspectes relacionats amb l'exercici de la infermeria des d'una perspectiva de l'ètica i la deontologia professional. La Comissió es posarà en contacte amb la persona interessada en la major brevetat possible.

Membres

Pedro R. Martín Montañez (Coordinador comissió)

 

Rosamaria Alberdi Castell

 

Martina Sastre Torrens

 

Cristina Moreno Mulet

 

Yolanda Muñoz Alonso

 

Onofre A. Sáez Avilés

Enllaços d'interès

Documents realitzats per la Comissió Deontològica
Codi Deontològic del Consell Internacional d'Infermeria (CIE)
Codi Deontològic de la Infermeria Espanyola
Si a més t'interessa conéixer altres codis d'altres Comunitats Autònomes,.
Resulta bàsic el coneixement de determinades lleis o documents.
LLei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions.
Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir.
Sobre la Llei de Regulació de l'Eutanàsia
Sobre l'ús de dades de caràcter personal en l'àmbit sanitari
Existeixen altres documents d'interès relacionats amb els principis ètics a nivell internacional: